ημέρες ασφάλισης

Ημέρες Ασφάλισης απασχολούμενων με ημερήσια απασχόληση τεσσάρων ωρών ημερησίως0

Μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, με ημερήσια απασχόληση μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών ημερησίως , σε αντιδιαστολή με την παραγραφό 3 του άρθρου 18 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είκοσι πέντε (25) ημέρες, κατ΄εφαρμογή των διαταξεων της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 18 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ. … Read more →

Please follow and like us:

Διαδικασία και δικαιολογητικα για τη μεταφορα φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό0

Με την ΠΟΛ 1058/2015 δόθηκαν οι οδηγίες για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4174/2013

Read more →

Please follow and like us:

Παράταση έως 30 Ιουνίου 2015 για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 20150

Παράταση έως 30 Ιουνίου 2015 για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 … Read more →

Please follow and like us:

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013).

Με την Πολ 1069/2015 δίνονται οι οδηγίες για την φορολόγηση του εισοδήματος απο ακίνητη περιουσία σε εφαρμογη των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του Ν4172/2013. … Read more →

Please follow and like us:

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9,67,69,70 του Ν4172/2013

Με την ΠΟΛ 1067/2015 καθορίζονται  οι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής και τα  εισοδήματα που θα δηλωθούν,  η καταβολή, προκαταβολή και η μείωση του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. … Read more →

Please follow and like us: