Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013).

Με την Πολ 1069/2015 δίνονται οι οδηγίες για την φορολόγηση του εισοδήματος απο ακίνητη περιουσία σε εφαρμογη των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του Ν4172/2013. … Read more →

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9,67,69,70 του Ν4172/2013

Με την ΠΟΛ 1067/2015 καθορίζονται  οι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής και τα  εισοδήματα που θα δηλωθούν,  η καταβολή, προκαταβολή και η μείωση του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. … Read more →

Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου/Μεταβολη στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας0

ΠΟΛ.1006/31.12.2013
Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας … Read more →