Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση των βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχέιρηση σας ή στο γραφείο μας. Δίνούμε έμφαση στην ποιότητα, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Η ομάδα μας προσεγγίζει κάθε πελάτη μεταφέροντας γνώση, ενημέρωση σε λογιστικά και φορολογικα θέματα καθώς και θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εξέλιξη της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Σχεδιασμό, οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Ενημέρωση βιβλίων επιχειρήσεων
  • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Π.Α, Ε9 και φόρων ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Παρακολούθηση και εκκαθάριση μισθοδοσίας.
  • Ανάλυση, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση λογιστικών και επιχειρηματικών διαδικασίων της επιχείρησης.
  • Υπηρεσίες κοστόλογησης και υποστήριξης αποφάσεων
  • Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το πλαίσιο εκείνο που θα δώσει την δυνατότητα στην επιχείρηση σας να αναπτυχθεί, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις φορολογικές της υποχρεώσεις.