Καταναλωτικές δαπάνες

Συγκέντρωση αποδείξεων καταναλωτικών δαπανών . Τι ισχύει φέτος;0

Όσοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, προκειμένου να διατηρηθεί στο ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου των 2100 ευρώ, χρειάζεται να προσκομίσουν αποδείξεις σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματος.
Το ποσό των αποδείξεων γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση. Επιπλέον το ποσό των αποδείξεων αναγράφεται στον κωδικό 049 και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους.
Το είδος των αποδείξεων που λαμβάνονται υπόψη αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγος του ή τα τέκνα που τον βαρύνουν. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
Δεν υποχρεούνται σε προσκόμιση αποδείξεων οι υπάλληλοι του υπουργείου εξωτερικών και των λοιπών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι.
Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500)ευρώ
Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Σύμφωνα με το αρθρο 72 παρ.24 του Ν.4172/2013.

   
Please follow and like us:

Leave a Comment